Методична рада

   Методична рада Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради (далі – Коледж) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів, які забезпечують організацію освітнього процесу з питань підготовки майбутніх фахівців, удосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників Коледжу.

   Методична рада діє на підставі законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Статуту Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради.

   Методична рада координує навчально-методичну роботу, визначає основні напрями методичної роботи Коледжу, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення освітнього процесу і підвищення професійного рівня викладацького складу Коледжу, надає допомогу щодо організації навчально-методичної роботи. Метою діяльності Методичної ради є забезпечення гнучкості, оперативності навчально-методичної роботи педагогічних працівників Коледжу, підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності, формування професійно значущих якостей викладача. Основними завданнями методичної ради є:
— аналіз ефективного педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо запровадження його у практику та форм поширення в освітньому просторі регіону;
— визначення на підставі експертних оцінок актуальності педагогічних доробок, методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників, підручників, довідників та надання рекомендацій щодо їх подальшого використання;
— надання організаційно-консультативної допомоги викладачам та концертмейстерам коледжу, які проводять навчально-методичну та дослідно- експериментальну діяльність.
Основними принципами діяльності методичної ради є: законність, гласність, колегіальність, толерантність, підзвітність і відповідальність. Відповідно до поставлених перед нею завдань методична рада має такі повноваження:

— аналізувати матеріали з досвіду організації інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти та давати рекомендації щодо їх упровадження в навчально-виховний процес;
— розглядати та визначати актуальність методичних матеріалів;
— заслуховувати та оцінювати інноваційні наробки педагогів області;
— в установленому порядку рекомендувати до друку методичні матеріали.

   Головою методичної ради є заступник директора з навчально-методичної роботи. Методична рада створюється наказом директора коледжу у складі:
— заступників директора;
— завідувачів відділень;
— методистів;
— завідувача бібліотеки;
— голів циклових (предметних) комісій;
— викладачів-методистів.

  Склад методичної ради регламентується відповідним наказом. При методичній раді діють фахові групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються досвідчені викладачі, викладачі-методисти, а також співробітники відповідних структурних підрозділів коледжу. Секретар методичної ради обирається на першому засіданні методичної ради.

Наказ 30-А від 31.08.2022 “Про склад методичної ради на 2022-2023 рік”